Medzinárodné projekty 
SPŠ technickej

ERASMUS plus (od roku 2014)

Projekt Erasmus plus sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám OVP vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce.

 

LEONARDO DA VINCI (3 projekty: 2010-2012; 2011-2012; 2014-2014)

Projekt Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania , ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

 

COMENIUS (3 projekty: 2003-2006; 2008-2010; 2011-2012)

Cieľom projektu Comenius – Školské partnerstvá je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi žiakmi. Projekt umožní učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka.

 

EURÓPSKA ŠKOLA (od roku 1994)

Od roku 1994 škola každoročne organizuje dvojtýždňový výmenný pobyt pre žiakov z Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi a žiakov strednej školy Max- Eyth -Schule v nemeckom Alsfelde, a to 1 týždeň
v Spišskej Novej Vsi, 1 týždeň v Alsfede.